Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Jedno miasto - jedna kultura
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzy?anowice
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Gmina Istebna
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-12-07

Nabory wniosków w II i III osi priorytetowej Interreg Polska - Słowacja zakończone

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz dla trzeciej osi priorytetowej Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

promocja EWT