Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Miasto Ustro?
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Miasto Katowice
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Nadle?nictwo Wis?a
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2017-01-09

Programy Interreg w 2017 r.

Marka Interreg jest coraz bardziej rozpoznawalna w naszym kraju. W zatwierdzonych dotychczas projektach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej uczestniczy łącznie 169 polskich partnerów. Ministerstwo Rozwoju promowało dotąd programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa na spotkaniach w wielu polskich miastach. Również w tym roku zaplanowano szereg wydarzeń.

promocja EWT