Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Miasto Ustro?
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Powiat Raciborski
2015-09-24

Formularz oferty współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Formularz oferty współpracy/partnerstwa skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Interreg V-A RCz-PL i poszukujących partnerów projektowych.

Przesłane formularze opublikowane zostaną m.in. na stronie http://ewt.slaskie.pl/newscat/22

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mjasek@slaskie.pl oraz mdrozdz@slaskie.pl.promocja EWT