Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 EUWT TRITIA z o.o.
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Powiat ?ywiecki
 Powiat Raciborski
 Gmina ?odygowice
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Gmina Wilamowice
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Gmina Istebna
2015-09-24

Formularz oferty współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Formularz oferty współpracy/partnerstwa skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Interreg V-A RCz-PL i poszukujących partnerów projektowych.

Przesłane formularze opublikowane zostaną m.in. na stronie http://ewt.slaskie.pl/newscat/22

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mjasek@slaskie.pl oraz mdrozdz@slaskie.pl.promocja EWT