Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  Jedno miasto - jedna kultura
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Gmina Strumie?
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Powiat Cieszy?ski
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
2015-09-24

Formularz oferty współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Formularz oferty współpracy/partnerstwa skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Interreg V-A RCz-PL i poszukujących partnerów projektowych.

Przesłane formularze opublikowane zostaną m.in. na stronie http://ewt.slaskie.pl/newscat/22

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mjasek@slaskie.pl oraz mdrozdz@slaskie.pl.promocja EWT