Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Zebrzydowice
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
  Infotur 3
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
2015-09-24

Formularz oferty współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Formularz oferty współpracy/partnerstwa skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Interreg V-A RCz-PL i poszukujących partnerów projektowych.

Przesłane formularze opublikowane zostaną m.in. na stronie http://ewt.slaskie.pl/newscat/22

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mjasek@slaskie.pl oraz mdrozdz@slaskie.pl.promocja EWT