Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Powiat ?ywiecki
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
2015-09-24

Formularz oferty współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Formularz oferty współpracy/partnerstwa skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Interreg V-A RCz-PL i poszukujących partnerów projektowych.

Przesłane formularze opublikowane zostaną m.in. na stronie http://ewt.slaskie.pl/newscat/22

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mjasek@slaskie.pl oraz mdrozdz@slaskie.pl.promocja EWT