Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Istebna
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina Kozy
 Powiat Cieszy?ski
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Krzy?anowice
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Zebrzydowice
 Powiat Raciborski
 Gmina ?odygowice
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
promocja EWT