Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Petrvald
 Powiat Raciborski
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Gmina Wilamowice
  Jedno miasto - jedna kultura
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Gmina Strumie?
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Powiat Cieszy?ski
 Miasto Ustro?
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
promocja EWT