Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Gmina ?odygowice
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Gmina Krzanowice
 REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Nadle?nictwo Wis?a

Partnerstwo w projektach

Projekty transgraniczne

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007-2013 możliwa jest realizacja przedsięwzięć transgranicznych spełniających przynajmniej dwa z czterech kryteriów określonych w art. 19 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • wspólne przygotowanie,
 • wspólna realizacja,
 • wspólny personel,
 • wspólne finansowanie.

Projekty realizowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wymagają ścisłej współpracy partnerów z dwóch państw zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji wspólnego projektu. Partnerzy projektu wyznaczają spośród siebie partnera wiodącego.

 

Zasada partnera wiodącego

Partnerzy projektu pochodzący z obu krajów, tj. Polski i Słowacji, wyznaczają spośród siebie partnera wiodącego, którego obowiązki określa art. 20 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partner wiodący:

 • dokonuje ustaleń dotyczących jego relacji z partnerami uczestniczącymi w projekcie w formie umowy zawierającej m.in. postanowienia gwarantujące należyte zarządzanie funduszami przeznaczonymi na dany projekt, łącznie z warunkami odzyskania kwot nienależnie wypłaconych,
 • odpowiada za zapewnienie realizacji całego projektu,
 • dopilnowuje, by wydatki przedstawione przez beneficjentów uczestniczących w projekcie zostały poniesione na realizację projektu i odpowiadały czynnościom uzgodnionym pomiędzy partnerami
 • weryfikuje, czy wydatki przedstawione przez partnerów uczestniczących w projekcie zostały zatwierdzone przez kontrolerów,
 • odpowiada za przekazanie wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego partnerom uczestniczącym w projekcie.

Jednocześnie każdy z partnerów projektu ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanych przez siebie wydatków.promocja EWT