Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Infotur 3
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzanowice

Program Współpracy Transgranicznej Reczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

 

 

 

OSIE PRIORYTETOWE I TEMATY PROGRAMU

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 zostały zdefiniowane następujące osie priorytetowe i tematy, w ramach których możliwa jest realizacja projektów transgranicznych:

 

Oś priorytetowa I

Rozwój infrastruktury transgranicznej

Tematy:

 1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa
 2. Infrastruktura ochrony środowiska

 

Oś priorytetowa II

Rozwój społeczno-gospodarczy

Tematy:

 1. Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 3. Projekty sieciowe

 

Oś priorytetowa III

Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

 

Oś priorytetowa IV

Pomoc techniczna

 

 

Obszar objęty programem

Obszar wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka obejmuje polsko-słowackie pogranicze na poziomie następujących jednostek NUTS III oraz NUTS IV (ang. Nomenclature of Teritorial Units for Statistics - nazewnictwo jednostek terytorialnych dla celów statystycznych):

 • słowacka część pogranicza - kraj żyliński i kraj preszowski

 

 • polska część pogranicza - podregiony: bielsko-bialski (część woj. śląskiego), nowosądecki (część woj. małopolskiego), krośnieńsko-przemyski (część woj. podkarpackiego) oraz obszar powiatów: pszczyńskiego (woj. śląskie), oświęcimskiego (woj. małopolskie), rzeszowskiego i powiatu grodzkiego Rzeszów (woj. podkarpackie).


W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim oraz w powiecie grodzkim Rzeszów projekty są realizowane zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dopuszczającym możliwość przyznania do 20% alokacji środków EFRR na program na realizację projektów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia.

 

Obszar województwa śląskiego objęty programem:

NUTS III podregion bielsko-bialski (od 1 stycznia 2008 podregion bielski):

 • Bielsko - Biała (miasto na prawach powiatu);
 • powiat bielski; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
 • powiat cieszyński; gminy: Cieszyn, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice;
 • powiat żywiecki; gminy: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

NUTS IV

 • powiat pszczyński, gminy: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec.

Zasadniczym warunkiem kwalifikowalności partnera wiodącego oraz innych partnerów jest ich umiejscowienie na obszarze wsparcia. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem uzyskania akceptacji Komitetu Monitorującego Program, EFRR może w wysokości nieprzekraczającej 20% kwoty swojego wkładu do programu finansować wydatki poniesione przez partnerów mających siedzibę na obszarach przyległych do zasadniczego obszaru programu.

 

 

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Beneficjentami Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 mogą być:
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Pełny wykaz potencjalnych beneficjentów zawara Podręcznik Programu.

Kwalifikującymi się beneficjentami końcowymi Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 są:

 • podmioty posiadające osobowość prawną opartą na obowiązującym prawie krajowym,
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt,
 • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których nadrzędna jednostka będzie starała się o dotację (wraz z ustaleniem, który podmiot będzie realizował projekt),
 • podmioty, których siedziby znajdują się poza obszarem wsparcia programu pod warunkiem, że posiadają kompetencje i działają na terenie wsparcia, a działania projektu będą miały oddziaływanie na obszar wsparcia (z zachowaniem zasady elastyczności 20%).

 

SKŁADANIE WNIOSKU

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007 – 2013, wspólny dwujęzyczny wniosek przygotowany i uzgodniony przez partnerów z obu krajów składany będzie przez partnera wiodącego projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST).
 
Na etapie opracowania wniosku (z wyjątkiem Osi priorytetowej III) wnioskodawcy mogą uzyskać pomoc w Regionalnych Punktach Kontaktowych (Urzędy Marszałkowskie Województw objętych programem w Polsce) i w Punktach Informacyjnych na Słowacji.
 
W przypadku mikroprojektów wnioski składane są do właściwego partnera lub partnera wiodącego projektu parasolowego (w Polsce są to euroregiony a w Republice Słowackiej – wyższe jednostki terytorialne). Euroregiony po stronie polskiej i wyższe jednostki terytorialne po stronie słowackiej odpowiadają za przekazywanie informacji potencjalnym beneficjentom i za promocję w Osi priorytetowej III: Wsparcie Inicjatyw Lokalnych (Mikroprojekty).

 

 

FINANSOWANIE

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013, podobnie jak pozostałe programy, realizowane w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
Alokacja środków z EFRR na współfinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych wyniosi 157 407 763 euro. Płatności realizowane są jako refundacja poniesionych wydatków. Poziom współfinansowania projektu transgranicznego ze środków EFRR został określony na poziomie do 85% kosztów kwalifikowalnych.


promocja EWT