Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Zamek Cieszyn
 Gmina Krzy?anowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Infotur 3

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C

CELE PROGRAMU

Celem ogólnym programu jest poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej. Cele szczegółowe:

 1. Usprawnienie polityk regionalnych i lokalnych w obszarze innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy, przy szczególnym uwzględnieniu regionalnego potencjału w zakresie badań oraz rozwoju technologii, wspierania przedsiębiorczości oraz MŚP, wspierania rozwoju firm oraz inicjatyw innowacyjnych, popularyzowania technologii ICT, jak również wspierania zatrudnienia, kapitału ludzkiego oaz edukacji.
 2. Usprawnienie polityk regionalnych i lokalnych w obszarze środowiska naturalnego i zapobiegania zagrożeniom, przy szczególnym uwzględnieniu prewencji i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarki wodnej i przybrzeżnej, gospodarki odpadami, różnorodności biologicznej oraz ochrony dziedzictwa naturalnego, wydajności energetycznej oraz energii odnawialnych, czystego i zrównoważonego transportu publicznego, dziedzictwa kulturowego.
 3. Umożliwienie podmiotom na szczeblu regionalnym i lokalnym z różnych krajów UE wymianę doświadczeń i wiedzy.
 4. Ustanowienie współpracy pomiędzy regionami mniej doświadczonymi a regionami bardziej doświadczonymi w danym obszarze polityki w celu wspólnego wzmocnienia potencjału i wiedzy regionalnych i lokalnych uczestników projektu.
 5. Zapewnienie, iż dobre praktyki wskazane w ramach projektów współpracy międzyregionalnej są udostępniane innym regionalnym i lokalnym podmiotom oraz że są one uwzględniane w programach konwergencji oraz konkurencyjności.

 

Powyższe cele realizowane są w oparciu o dwa typy uzupełniających się przedsięwzięć:

 • inicjatywy regionalne - są to projekty zainicjowane przez podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym ukierunkowane na wymianę doświadczeń w określonym obszarze polityki w celu rozpoznania działań optymalnych oraz opracowania nowych narzędzi i metod wdrażania;
 • projekty kapitalizacyjne - są to projekty związane z kapitalizacją, czyli wykorzystaniem rezultatów już zrealizowanych przedsięwzięć. Ten typ projektów obejmuje także tzw. opcję szybkiej ścieżki. Polega ona na udzieleniu wybranym projektom dodatkowego wsparcia eksperckiego przez Komisję Europejską.

 

 

PRIORYTETY PROGRAMU

W ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C zostały zdefiniowane następujące priorytety i podtematy, w ramach których mogą być realizowane projekty międzynarodowe:

 

Priorytet I

Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy

Podtematy:

 1. Innowacyjność, badania i rozwój technologii;
 2. Przedsiębiorczość oraz MŚP;
 3. Społeczeństwo informacyjne;
 4. Zatrudnienie oraz kapitał ludzki i edukacja.

 

Priorytet II

Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

Podtematy:

 1. Zagrożenia naturalne i technologiczne;
 2. Gospodarka wodna;
 3. Gospodarka odpadami;
 4. Różnorodność biologiczna i ochrona dziedzictwa naturalnego;
 5. Energia i zrównoważony transport;
 6. Dziedzictwo kulturowe i krajobraz.

 

Priorytet III

Pomoc Techniczna

 

 

OBSZAR KWALIFIKOWANY

Zgodnie z zapisami art. 7 ustęp 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. do celów współpracy międzyregionalnej, sieci współpracy i wymiany doświadczeń kwalifikuje się całe terytorium UE. Obszar Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C obejmuje:

 • państwa członkowskie UE,
 • Norwegię i Szwajcarię.

 interegIVc

 

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Beneficjentami programu mogą być tylko instytucje publiczne i, w uzasadnionych przypadkach, podmioty prawa publicznego, np.:

 • władze regionalne i lokalne,
 • instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • parki technologiczne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • centra innowacyjności,
 • organizacje turystyczne,
 • służby ratownicze,
 • inne instytucje.

 

 

FINANSOWANIE

Budżet programu wynosi 321 mln EUR pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z czego 302 mln EUR przeznaczone są na współfinansowanie projektów. Ponadto 2,7 mln EUR, stanowiące narodowy wkład Norwegii, dostępne dla partnerów pochodzących z tego kraju.Także partnerzy ze Szwajcarii mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie  projektów realizowanych w ramach programu z narodowego wkładu Szwajcarii.

Wysokość dofinansowania zależy od tego, w jakim kraju znajduje się siedziba danego partnera i kształtuje następująco:

 • 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla wnioskodawców pochodzący z Bułgarii, Czech, Cypru, Estonii, Grecji, Węgier, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii (EFRR);
 • 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla wnioskodawców pochodzących z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii (EFRR);
 • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla wnioskodawców pochodzących z Norwegii (narodowy wkład Norwegii).    


promocja EWT