Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Miasto Gliwice
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 EUREGIO PL - CZ
 LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina Zebrzydowice
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej

EUWT TRITIA

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  TRITIA jest organizacją efektywnej współpracy międzynarodowej mającej na celu identyfikację, promocję i wdrażanie programów, projektów oraz organizację wspólnych imprez przyczyniających się  do rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Jest to pierwsza tego typu instytucją, która utworzona została na terenie Polski.  Podpisanie aktu założycielskiego miało miejsce 3 grudnia 2012 roku w Cieszynie, W którym jednocześnie została ustanowiona siedziba ugrupowania.  

 

W skład ugrupowania wchodzą:

 • Województwo Śląskie w partnerstwie z Województwem Opolskim (Polska)
 • Kraj Morawskośląski (Republika Czeska)
 • Samorządowy Kraj Żyliński (Republika Słowacka)

 

PODSTAWY PRAWNE, KTÓRE UMOŻLIWIŁY POWSTANIE EUWT TRITIA:

Na poziomie europejskim:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.

Na poziomie krajowym:

 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

W związku z pewnymi różnicami w prawie polskim, czeskim i słowackim koniecznym stało się przyjęcie jurysdykcji jednego z partnerów ugrupowania. Ze względu na ulokowanie siedziby TRITII w Cieszynie za obowiązujące uznano polskie akty prawne.

 

POWSTANIE EUWT TRITIA

2 czerwca 2009 r. miało miejsce pierwsze spotkanie szefów czterech regionów ws. strategicznych kierunków współpracy. Zaowocowało ono utworzeniem grup roboczych, których zadaniem było opracowanie tekstu dokumentów związanych z utworzeniem EUWT TRITIA. Organy stanowiące czterech regionów podjęły uchwały, a także przyjęły Konwencję oraz Statut EUWT.

Wniosek wraz z uchwałami został złożony do ministerstw spraw zagranicznych. Zgodę na przystąpienie do EUWT uzyskano po porozumieniu z ministrami: spraw wewnętrznych i administracji, finansów oraz rozwoju regionalnego.

Dokumenty założycielskie zostały podpisane 3 grudnia 2012 roku na Zamku w Cieszynie. EUWT TRITIA została zarejestrowana w rejestrze EUWT.

 


INFORMACJE PODSTAWOWE

Regiony, które utworzyły ugrupowanie, zajmują łącznie powierzchnię 34.069 km ². Liczba mieszkańców szacowana jest na 7 855 000 osób.

Województwo Śląskie:  


województwo śląskie    Stolica: Katowice 

    Powierzchnia: 12 333 km²

    Ludność: 4 654 115

 

 

 

 

Województwo Opolskie:

                 województwo opolskie             

    Stolica: Opole

    Powierzchnia: 9 411 km²

    Ludność: 1 037 088

 

 


Kraj Morawskośląski:

 

Krak Morawsko-śląski 

   Stolica: Ostrawa

   Powierzchnia: 5 445 km²

   Ludność: 1 250 000

 

 

 

Samorządowy Kraj Żyliński:

 Samorządowy Kraj Żyliński

   Stolica: Żylina

   Powierzchnia : 6 808 km²

   Ludność: 694 763

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA EUWT TRITIA


W dokumentach założycielskich określone są zarówno główne jak i dodatkowe obszary współpracy w ramach EUWT TRITIA.

Dziedziny główne:

 • transport (poprawienie łączności między regionami członkowskimi),
 • turystyka (przygotowanie wspólnych kampanii promocyjnych,  produkcja ponadregionalnych produktów),
 • energetyka i środowisko (opracowanie wspólnej polityki energetycznej, popularyzacja odnawialnych źródeł energii, podejmowanie działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza),
 • współpraca gospodarcza (dbanie o innowacyjne i konkurencyjne
  środowisko, wspieranie badań i rozwoju, tworzenie i współpraca klastrów trans granicznych).

 

Dziedziny dodatkowe:

 • kultura, kapitał ludzki, edukacja i współpraca szkół wyższych, środowisko naturalne, współpraca instytucji publicznych i wymiana doświadczeń.  

 

Ugrupowanie TRITIA może występować jako beneficjent funduszy unijnych (fundusze te są rozdzielane między podmioty działające w regionach członkowskich).

Wszystkie regiony wchodzące w skład ugrupowania TRITIA łączą plany rozwojowe, które dzięki wspólnej realizacji umożliwiają prawidłowe wykorzystanie m.in. bardzo dobrego usytuowania geograficznego, zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego czy znakomitej bazt dla rozwoju turystyki i rekreacji poszczególnych regionów.promocja EWT