Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina ?lemie?
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Powiat Raciborski
 Gmina Krzanowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa

Program Region Morza Bałtyckiego

Program Region Morza Bałtyckiego  2007-2013 (BSR) opiera się na doświadczeniach dwóch poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego – Inicjatywy Wspólnotowe „INTERREG II C”  (1997-1999) i „Program Sąsiedztwa INTERREG III B” (2000-2006).

Najważniejszym celem strategicznym programu jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami. Tym samym program realizuje cele zawarte w strategiach z Lizbony i Göteborga.promocja EWT