Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Zamek Cieszyn
  Jedno miasto - jedna kultura
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Gmina Zebrzydowice
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 EUWT TRITIA z o.o.
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Miasto Gliwice
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy

Współpraca transnarodowa

Programy transnarodowe stanowią szansę dla wsparcia bardziej innowacyjnych projektów dotyczących zagadnień istotnych dla obszarów należących do kilku państw.

Sprzyjają zintegrowanemu rozwojowi UE poprzez inicjowanie planów i koncepcji prowadzących do realizacji ponadnarodowych przedsięwzięć.

Programy z udziałem Polski w ramach współpracy transnarodowej:

  • Program dla Europy Środkowej (CEP) - oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony);

 

  • Program Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) - oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);


promocja EWT