Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Infotur 3
 Gmina Zebrzydowice
 Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Wilamowice

Fundusz Mikroprojektów PWT PL - SK 2007-2013

Mikroprojekty realizowane są w ramach 3 osi priorytetowej. Stanowią kontynuację „Wspólnego Funduszu Małych Projektów” realizowanego przez Euroregiony: Beskidy, Karpacki i Tatry na pograniczu polsko-słowackim od 2000 roku w ramach przedakcesyjnego programu Unii Europejskiej Phare CBC oraz wyodrębnionego działania 2.3 – „Wsparcie inicjatyw lokalnych” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka 2004-2006.
Cel główny mikroprojektów: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.

Cele szczegółowe mikroprojektów:

 • nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych,
 • tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

 

 

Obszar wsparcia:

Zasadniczym warunkiem kwalifikowalności wnioskodawcy jest jego umiejscowienie na obszarze wsparcia.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 w ramach mikroprojektów wspiera następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym):

 • organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów sztuki, wystaw, festiwali, festynów),
 • ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów),
 • przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania),
 • promowanie walorów przyrodniczych,
 • działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne,
 • ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,
 • organizacja konferencji, seminariów i warsztatów,
 • organizacja targów,
 • tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi,
 • działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego,
 • działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym,
 • realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” z dziedziny kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska.

 

 

Finansowanie

Na współfinansowanie 3 osi priorytetowej. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 przeznaczono kwotę 26.759.320 EUR (tj. 17% alokacji wszystkich środków w tym programie).
Strona polska dysponuje kwotą 14.604.320 EUR, a strona słowacka 12.155.000 EUR.

Minimalny limit dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 5 000 EUR, a maksymalny 50 000 EUR.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z tym wnioskodawca już przy składaniu wniosku o dofinansowanie musi założyć finansowanie kosztów ponoszonych w ramach realizacji mikroprojektu z własnych funduszy. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR to 85% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Po stronie polskiej:
• z EFRR maksymalnie 85%
• z budżetu państwa maksymalnie 10%
• wkład własny wnioskodawców minimalnie 5%

 

 

EUROREGIONY

 

Euroregion Beskidyeb
Stowarzyszenie Region Beskidy
ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała


Joanna Szweda
tel.+ 48 33 488 89 20, + 48 488 89 30
e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl

www.euroregion-beskidy.pl/pl/

 Euroregion Karpacki rk
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
ul. Tadeusza Kościuszki 4/6
35-030 Rzeszów

Barbara Inglot
tel. +48 17 850 68 98
e-mail: binglot@karpacki.pl

 www.karpacki.pl/

 

 


Euroregion Tatry et
Biuro Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu
ul. Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ

Teresa Siaśkiewicz
tel. +48 18 266 99 81
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl

www.euroregion-tatry.pl/promocja EWT