Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Krzy?anowice
 Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Gmina Krzanowice
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej

Ogólne informacje

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

 
 

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Przykładowymi wnioskodawcami w ramach programu są:
 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (w RP - województwa, powiaty, w RCz - kraje oraz gminy i ich związki lub stowarzyszenia),
 • podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych,
 • pozarządowe organizacje typu non-profit (NGO),
 • izby gospodarcze,
 • szkoły wyższe, inne publiczne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
 • inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne),
 • euroregiony.
Wnioskodawca może pochodzić spoza obszaru wsparcia polsko-czeskiego pogranicza, jeśli posiada uprawnienia do prowadzenia działalności na obszarze wsparcia.

FINANSOWANIE

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013, podobnie jak pozostałe programy realizowane w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Całkowity budżet Programu wynosi 256 187 464 euro, w tym alokacja środków z EFRR na finansowanie polsko-czeskich przedsięwzięć transgranicznych to 219 459 344 euro. Płatności będą realizowane jako refundacja poniesionych wydatków.

 

Projekty realizowane w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 finansowane są zgodnie z zasadą dodatkowości. Oznacza to, że każdy projekt współfinansowany ze środków EFRR musi być jednocześnie dofinansowany z krajowych publicznych źródeł finansowania. Dofinansowanie może pochodzić ze środków budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego (kraju/województwa, powiatu lub gminy) oraz innych środków własnych parterów, które uważane są za
środki publiczne.

Struktura finansowania jest następująca:

 • 100% ze środków publicznych, z tego:

- 85% z EFRR1;

       - 15% z krajowych środków publicznych
 
W RCz jest możliwość uzyskania dofinansowania w maksymalnej wysokości do 5% z budżetu państwa.

W Republice Czeskiej na mocy decyzji MF RCz, środki własne niektórych kwalifikowalnych partnerów traktowane są jako prywatne. Aby nie wykluczyć tych podmiotów z Programu, umożliwiono włączenie tych środków prywatnych do Programu, jednak udział EFRR będzie również w tym przypadku odnoszony tylko do całkowitych środków publicznych projektu. Struktura finansowania w przypadku włączenia środków prywatnych jest następująca:


- 10% ze środków prywatnych partnera;
- 90% z środków publicznych, z tego:
- 85% z EFRR;
- 15% z krajowych środków publicznych.

Udział krajowych środków publicznych jest zabezpieczony z dotacji z budżetu państwa w całkowitej wysokości 15%.SKŁADANIE WNIOSKU

Przygotowany i uzgodniony przez wszystkich partnerów wniosek projektowy składany jest przez partnera wiodącego projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Republice Czeskiej.

Na etapie opracowania wniosku wnioskodawcy konsultują propozycje projektowe z pracownikami Instytucji Pośredniczących (w Polsce – Urzędy Marszałkowskie poprzez Regionalne Punkty Kontaktowe; w Republice Czeskiej – kraje objęte obszarem wsparcia). W przypadku mikroprojektów wnioski są składane właściwemu administratorowi funduszu (w naszym województwie są to euroregiony).promocja EWT