Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Wilamowice
 Gmina Istebna
 Miasto Gliwice
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Gmina Krzy?anowice
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 EUWT TRITIA z o.o.
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM

PWT PL - SK 2007-2013

Głównym celem Programu Współpracy Terytorialnej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013  jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

 

Celami szczegółowymi są:

  • wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
  • promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiskowego w polsko-słowackim regionie przygranicznym,
  • promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi".


promocja EWT