Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Wilamowice
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
  Jedno miasto - jedna kultura
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P

POWT RCz - RP 2007-2013

 

Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska,  który był realizowany w latach 2004-2006.

 

Głównym celem jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o:

  • wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
  • wspólną ochronę bogactwa przyrody,
  • rozwój ruchu turystycznego,
  • tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

 promocja EWT