Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Zebrzydowice
 Powiat Cieszy?ski
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Kozy
 Powiat ?ywiecki
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej

POWT RCz - RP 2007-2013

 

Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska,  który był realizowany w latach 2004-2006.

 

Głównym celem jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o:

  • wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
  • wspólną ochronę bogactwa przyrody,
  • rozwój ruchu turystycznego,
  • tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

 promocja EWT