Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Gmina Krzanowice
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Powiat ?ywiecki
 Gmina ?lemie?
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze

Ważne dokumentypromocja EWT