Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Gmina Kozy
 Miasto Ustro?
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
  EUREGIO PL - CZ
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
promocja EWT