Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Nadle?nictwo Wis?a
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych

Rozporządzeniapromocja EWT