Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Powiat Raciborski
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
 Gmina Istebna
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2017-01-09

Programy Interreg w 2017 r.

Marka Interreg jest coraz bardziej rozpoznawalna w naszym kraju. W zatwierdzonych dotychczas projektach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej uczestniczy łącznie 169 polskich partnerów. Ministerstwo Rozwoju promowało dotąd programy Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa na spotkaniach w wielu polskich miastach. Również w tym roku zaplanowano szereg wydarzeń.

promocja EWT