Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Cieszy?ski
  EUREGIO PL - CZ
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Miasto Katowice
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzanowice
 Gmina Zebrzydowice
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa

PWT PL - SK 2007-2013

Głównym celem Programu Współpracy Terytorialnej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013  jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

 

Celami szczegółowymi są:

  • wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
  • promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiskowego w polsko-słowackim regionie przygranicznym,
  • promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi".


promocja EWT