Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Zebrzydowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Gmina ?lemie?
 Powiat ?ywiecki
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
promocja EWT