Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Powiat Cieszy?ski
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Gmina ?odygowice
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Nadle?nictwo Wis?a
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Krzanowice
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Miasto Gliwice
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Zamek Cieszyn
 Powiat ?ywiecki
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
promocja EWT