Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat ?ywiecki
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Miasto Ustro?
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
promocja EWT