Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Gliwice
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Gmina Wilamowice
 Gmina Krzy?anowice
  EUREGIO PL - CZ
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Gmina Zebrzydowice
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej

Ważne dokumentypromocja EWT