Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Gmina Wilamowice
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Gmina Krzanowice
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT